VERANTWOORDELIJKHEID SAMEN DELEN

Medezeggenschapsraad OBS De Biezenkring

Een schooldirecteur kan niet zomaar zijn gang gaan op school. Voor heel wat belangrijke beslissingen zijn directies verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad, afgekort MR. De MR is te vergelijken met een ondernemingsraad (OR) in bedrijven, met dat verschil, dat in een MR niet alleen personeel, maar ook ouders vertegenwoordigd zijn. De belangrijkste taak van de MR is het naar vermogen bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.

Kritisch volgen van het beleid

Om volwaardig mee te kunnen praten over beleidsonderwerpen heeft de MR wettelijk een aantal bevoegdheden gekregen. Deze zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Er zijn onderwerpen en besluiten waarover de MR eerst advies moet geven, waarvoor instemming van de MR vereist is en waarover de schoolleiding de MR dient te informeren. Daarnaast mag de MR gevraagd en ongevraagd advies aan de directie uitbrengen over beleidsonderwerpen. De directie dient deze adviezen te beantwoorden en volwaardig te betrekken in haar beslissingen.

De MR heeft regelmatig contact met de directeur van onze school. Zij woont de MR-vergaderingen bij en heeft daarin een informerende en toelichtende rol. Onderwerpen die ieder jaar weer terug komen zijn onder andere: de ouderparticipatie op school, de veiligheid van de kinderen en leerkrachten op en rond de school, het activiteitenplan, de leerlingenresultaten en de klassenverdeling. De MR probeert daarnaast het beleid en de dagelijkse gang van zaken positief kritisch te volgen.

Ook de ouders hebben zeggenschap

In de medezeggenschapsraad spreken de ouders mee over allerlei onderwerpen die met school en het onderwijs te maken hebben. Directie en het bovenschools management luisteren naar de argumenten van de ouders. Samen met directie en personeel verbeteren de ouders hiermee de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.
De MR op OBS De Biezenkring bestaat momenteel uit drie ouders en twee personeelsleden. De samenwerking en verstandhouding tussen de oudergeleding, personeelsgeleding en directie is al jaren prima: positief en constructief. De MR komt ongeveer zeven keer per jaar bij elkaar. Daarnaast worden overleggen in de MR-oudergeleding voorbereid.

Hoewel de MR-leden op persoonlijke titel handelen, vindt de MR het van belang om de mening en suggesties van bij de school betrokken ouders en leerkrachten te horen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Jaarlijks worden de belangrijkste besproken onderwerpen en besluiten gepubliceerd in een, voor ouders van OBS De Biezenkring, openbaar jaarverslag. Daarnaast probeert de MR laagdrempelig toegankelijk te zijn voor vragen en opmerkingen e.d.

Contact:

mr.biezenkring@stichtingbravoo.nl

MR Jaarverslag 2022-2023

MR Notulen 3-07-2023

MR Notulen 18-09-2023

OBS De Biezenkring is onderdeel van Stichting Bravoo