OOG VOOR DE ‘T’ VAN TALENT

Talentontwikkeling wordt zichtbaar

Op OBS De Biezenkring worden kinderen aangezet om hun talenten te ontwikkelen en te laten zien. Het betreft talenten op het gebied van acteren op het podium tijdens de vieringen, het onderzoekend en ontdekkend leren tijdens de TOP-ochtenden en het ontwikkelen van technische kennis en vaardigheden tijdens de techniekmiddagen.

Vieringen: acteren op het podium

Tijdens de vieringen op school, laten kinderen op het podium zien wat zij in de klas geleerd en gedaan hebben. Tijdens deze vieringen treden de kinderen op in een aula vol ouders en grootouders. Er worden gedichten en verhalen voordragen, liedjes gezongen en toneelstukjes gespeeld. Het is voor de kinderen heel spannend, maar ook een rijke ervaring om zelf op een podium in de schijnwerpers te staan.
‘Het is zo leuk om je kleinkind op het podium te zien staan’
‘Kinderen zijn heel serieus en enthousiast aan het werken’

TOP-ochtenden: onderzoekend en ontwerpend leren

Tijdens de Top-ochtenden gaan alle klassen van OBS De Biezenkring aan de hand van een thema fanatiek aan de slag. Er wordt tijdens een Top-ochtend groeps-overstijgend gewerkt. Kinderen moeten dan ook samenwerken met andere kinderen dan hun klasgenoten. Kinderen gaan onderzoekend en ontwerpend werken op verschillende niveaus en leren veel over het thema dat centraal staat. Daarnaast leren kinderen tijdens het onderzoekend werken om kritische vragen te stellen en om kritisch te zijn op de bronnen die worden gebruikt.

Techniekmiddagen: technische kennis en vaardigheden

Tijdens deze middagen krijgen kinderen technische kennis en vaardigheden aangeleerd, zoals bijvoorbeeld de ‘gesloten stroomkring’.
Met deze techniek krijgen de leerlingen een creatieve groepsopdracht. ‘Maak een vuurtoren waarin de gesloten stroomkring is verwerkt’.
‘Samen maak je er echt iets moois van’
Kinderen gaan op dat moment met elkaar overleggen hoe ze dit gaan aanpakken. Hierbij leren ze, onder begeleiding van de leerkracht, hoe ze ideeën op elkaar kunnen afstemmen om tot een ontwerp te komen dat voldoet aan de vooraf gestelde eisen.

OOG VOOR DE ‘O’ VAN ONTWIKKELING

Effectiviteit en leeropbrengsten

OBS De Biezenkring is gericht op de optimale ontwikkeling van kinderen op het gebied van opbrengsten. Er wordt gewerkt met actuele leermethodes. Moderne methodes op school zijn dan ook belangrijk. Hierin zijn veelal recente wetenschappelijke inzichten verwerkt wat de effectiviteit van een lesmethode op de opbrengsten bij kinderen verhoogd.

Ondersteuning van de leerkracht

Maar alleen goede methodes zijn niet voldoende. Kinderen leren het meest van de instructie die ze krijgen van de leerkracht. Dit blijkt uit veel wetenschappelijk onderzoek (J. Hattie en R. Marzano). Omdat de instructiekwaliteit van leerkrachten zo belangrijk is, wordt op OBS De Biezenkring structureel gewerkt aan de onderwijskwaliteit. Dit wordt gedaan door scholing, klassenbezoeken en intercollegiale overleggen.

‘Wanneer een kind een prachtige fiets krijgt, wil dat niet zeggen dat dit kind meteen kan fietsen.
Het gaat erom dat je leert hoe je moet fietsen’

Technisch lezen met Veilig leren lezen en Estafette

Voor technisch lezen wordt gebruik gemaakt van de methode Veilig leren lezen in groep 3 en de aansluitende methode Estafette. Deze leesmethodes maken gebruik van ‘herhaald lezen’ en ‘leesinstructie’. Uit onderzoek van Smits (2012) en Vernooy (2009) blijkt dat dit effectieve lesonderdelen zijn om kinderen vlot en vloeiend te leren lezen. In de opbouw van het leesonderwijs wordt tot en met groep 6 overwegend geïnvesteerd in technisch lezen. Een kind kan de woorden dan hardop lezen. In de groepen 7 en 8 ligt het accent veel meer op het begrijpend en studerend lezen. Een kind begrijpt wat hij leest.

Begrijpend lezen

Voor begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt van de methode Nieuwsbegrip. Iedere week krijgen leerlingen een speciaal gemaakte tekst met opdrachten en vragen. De teksten zijn op het leesniveau van de leerlingen. De teksten hebben betrekking op een onderwerp wat de voorgaande week in het nieuws was. Hierdoor leren de leerlingen ook veel over de wereld om hen heen.

Spelling en taal met Staal

De methode Staal wordt op OBS De Biezenkring gebruikt voor het spelling- en taalonderwijs. Deze methode is gebaseerd op het directe instructiemodel. Bij het onderdeel taal werken de kinderen met bronnen, teksten en foto’s die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Bij de afsluiting van een taalthema wordt door de kinderen een eindproduct gemaakt. Dat kan een krantenartikel zijn, maar ook een presentatie of sportverslag.

Presenteren is een belangrijke vaardigheid in de huidige maatschappij. Met Staal ontwikkelen kinderen deze vaardigheid stap voor stap. Ze leren hoe ze hun presentatie het best kunnen voorbereiden en aan welke eisen ze moeten voldoen. Staal werkt met de wetenschappelijk onderbouwde methodiek van S. Schraven (A. Bosman) voor het spellingsonderwijs. Dagelijks hebben leerlingen een instructie-dictee en worden de spellingregels getraind.

 

Rekenen met Wereld in Getallen en Gynzy

Voor het rekenonderwijs wordt gebruik gemaakt van een combinatie van Wereld in Getallen en Gynzy. Wereld in Getallen is een methode waarbij boeken en schriften worden gebruikt. Gynzy is het digitale platform waarbij de kinderen een deel van hun rekenwerk op iPads kunnen maken. Leerlingen gebruiken dan uitrekenschriften en voeren de uitkomsten in op de iPad. De software van Gynzy maakt het mogelijk dat alle kinderen verwerkingsstof hebben op het niveau wat het best bij hen past. Leerlingen hebben dan geen rekenwerk wat te makkelijk of te moeilijk is.

OOG VOOR DE ‘P’ VAN PERSOONLIJK

In de kring voelt iedereen zich veilig

Op OBS De Biezenkring vinden we het erg belangrijk dat onze kinderen met plezier naar school komen en zich veilig voelen. De kring die in de klas wordt gemaakt, vormt als het ware het podium van de veilige groep. In een kring kan niemand zich verstoppen; jij kunt zelf alle anderen zien en de anderen zien jou. Het investeren in de persoonlijke relatie met kinderen en ouders wordt gedaan tijdens verschillende gesprekken.
‘Door met het kind zelf te praten voelt een kind zich serieus genomen.’

Goed contact met leerlingen en ouders

Naast de rapportgesprekken met ouders zijn er op school ook kindgesprekken. Tijdens deze kindgesprekken bespreekt de leerkracht samen met een leerling hoe het kind zich voelt op school en wat mogelijk ontwikkelpunten zijn. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van een Ik-cirkel. Op deze cirkel geeft een leerling zelf op onderdelen een waardering aan; wat kan ik al goed, wat moet ik nog leren en wat heb ik daarvoor nodig? Goed contact met ouders is nodig om de pedagogische aanpak van kinderen optimaal te kunnen afstemmen. Teamleden van OBS De Biezenkring hebben dan ook een ‘kort lijntje’ met ouders wanneer dat nodig is.

De Biezenkring is TOP!

OBS De Biezenkring is onderdeel van Stichting Bravoo